ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายการ รายละเอียด
DOWNLOAD แบบพอร์มทุกชนิด คลิกดูรายละเอียด
DOWNLOAD กำหนดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 คลิกดูรายละเอียด
DOWNLOAD กรอบวิจัยทุนความหลากหลายทางชีวภาพ(HERP) 2559 คลิกดูรายละเอียด
DOWNLOAD การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยปี 2559 คลิกดูรายละเอียด
DOWNLOAD เล่มการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 คลิก Download
DOWNLOAD เล่มการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
DOWNLOAD เล่มการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 คลิกดูรายละเอียด
DOWNLOAD เอกสารประกอบการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คลิกดูรายละเอียด
DOWNLOAD สรุปผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี2559 คลิกดูรายละเอียด
DOWNLOAD ppt ปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน 2560 คลิก Download

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014