การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนตามนโยบายสานพลังประชารัฐ


วันที่ 6 ก.ย. 2560

ภาพกิจกรรม