ข้อมูลการเพิ่มนวัตกรรม

กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

รายการทั้งหมด 48 รายการ และ หน้าทั้งหมด : [1] [2] [3] [4]

ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อนวัตกรรม
ปี พ.ศ
1อ.อัษฎางค์ บุญศรีเครื่องคัดแยกคุณภาพส้มเขียวหวานด้วยการประยุกต์ใช้คุณลักษณะเด่นสำหรับการตรวจหาความผิดปกติบนผิวส้มเขียวหวาน2559
2สฤษณ์ พรมสายใจศึกษาการแปรรูปกล้วย ด้วยระบบโซ่อุปทาน ของชุมชนมอกล้วยไข่ อำเภอเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อย่างยั่งยืน2559
3นิรุตติ์ พิพรรทนจินดากราฟทรีกับการเป็นนอนซิงกูลาร์คอมพลีเมนต์2558
4บุณยกฤต รัตนพันธุ์ผลของการใช้ความร้อนแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี2558
5ระมัด โชชัยการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้าย จากสีย้อมธรรมชาติ2558
6อ.อนุธิดา เพชรพิมูลการพัฒนาเครื่องปอกมะพร้าว และเครื่องกวนมะพร้าวแบบอัตโนมัติ2559
7อารักษ์ ชัยมงคลภูมิปัญญาพื้นบ้านการทอผ้าด้วยสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ชุมชนบ้านโนนใหญ่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร2550
8พงศ์ชัย กลิ่นหอมผลการฉีดสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์และโซเดียม ไบคาร์บอเนตต่อลักษณะความนุ่มและคุณสมบัติในการบริโภคของกระเพาะเครื่องในวัว2550
9วชิระ สิงห์คงวิธีการหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยวจากน้ำนมข้าวอินทรีย์2550
10ขวัญดาว แจ่มแจ้งการเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด และประสิทธิภาพการด้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร2550
11รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุลการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ2550
12รัชนี นิธากรการศึกษาการปลูกผักชีโดยไม่ใช้ดินที่เหมาะสมกับท้องถิ่น2550
13มณฑา หมีไพรพฤกษ์ศึกษาชนิดของพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริมธาตุเหล็กและการนำไปบริโภค2550
14รัชนีวรรณ บุญอนนท์รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก2550
15เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธ์หรรษาบทบาทนาฏศิลป์และการแสดงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก2550