ข้อมูลการเพิ่มนวัตกรรม

กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

รายการทั้งหมด 10 รายการ และ หน้าทั้งหมด : [1]

ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อนวัตกรรม
ปี พ.ศ
1ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร2559
2อ.นงลักษณ์ จิ๋วจูการพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน2559
3พธูรำไพ ประภัสสรแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร2559
4ปาจรีย์ ผลประเสริฐรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ2559
5ราตรี โพธิ์ระวัชแนวทางการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2559
6อุมาพร ฉัตรวิโรจน์สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในเขตชุมชนเมืองกำแพงเพชร2550
7ผศ.อรอนงค์ แจ่มผลแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน2550
8ชญาดา กลิ่นจันทร์การสังเคราะห์สารมัธยันต์กลุ่มแนพโทควิโนนเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อมะเร็ง2556
9พงษ์ชัย กลิ่นหอมความนุ่มเนื้อและลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อวัวส่วนน่องที่หมักในสารละลายผสมของกรดซิตริคและแคลเซียมคลอไรด์2553
10วิชระ สิงห์คงการปนเปื้อนสารพิษซีราลีโนนในข้าวโพดสำหรับการบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2553