ข้อมูลการเพิ่มนวัตกรรม

กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

รายการทั้งหมด 34 รายการ และ หน้าทั้งหมด : [1] [2] [3]

ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อนวัตกรรม
ปี พ.ศ
1ดร.เทพ เกื้อทวีกุลการสร้างและหาประสิทธิภาพ RFID แท็ก และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบ RFID สำหรับจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรอย่างยั่งยืน2559
2อิทธิพล เหล่าพรมการพัฒนาโคมไฟถนนแบบหลอด LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์2559
3รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนาระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย2559
4ขวัญดาว แจ่มแจ้งรูปแบบพัฒนานักศึกษา ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2558
5มนูญ บูลย์ประมุขระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา2559
6อัษฎางค์ บุญศรีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติสำหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้า2559
7เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์การพัฒนาเครื่องทวนสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์2559
8พิชิต พจนพาทีการพัฒนาเคลือบขี้เถ้าจากผักตบชวาเพื่อนำมาเป็นเคลือบศิลาดลและเคลือบคอบเปอร์เรดโดยการเปลี่ยนบรรยากาศในการเผาออกซิเดชั่นและรีดักชั่น2559
9มนูญ บูลย์ประมุขระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือเคลื่อนที่2557
10จักรพันธ์ หวาจ้อยการพัฒนาเครื่องคัดขนาดข้าวกล้องอัตโนมัติด้วยระบบแรงดันลมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร2558
11รัชนีวรรณ บุญอนนท์การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากวิถีชีวิต เมืองลูกหลวงกำแพงเพชร2558
12เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์2558
13เทพ เกื้อทวีการออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างและสองแถบที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมโดยใช้วิธีผลต่างจำกัดในโดเมนสำหรับระบบการสื่อสารไร้สาย2558
14เทพ เกื้อทวีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องดูดควันอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มร้านค้าขายอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2558
15บุญเลิศ สงวนวัฒนาชุดสาธิตระบบควบคุมไฟจราจรด้วยPLC2558