ข้อมูลการเพิ่มนวัตกรรม

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยี สมองกลฝังตัว

รายการทั้งหมด 31 รายการ และ หน้าทั้งหมด : [1] [2] [3]

ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อนวัตกรรม
ปี พ.ศ
1วิไลลักษณ์ สวนมะลิการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ติดตามตรวจสอบความหลากหลายและสาระสำคัญของพืชสมุนไพร : กรณีศึกษาเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร2558
2อนัน หยวกวัดการพัฒนาเตาถ่านอั้งโล่ โดยใช้ส่วนผสมของดินเหนียว ขี้เถ้าแกลบ ทรายละเอียดสำหรับชุมชนใน อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร2559
3อ.กนกวรรณ เขียววันการศึกษาความสอดคล้องของเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับหลักการ Search engine optimization (seo)2559
4อ.ธีรพงศ์ ยิ้มพวันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ้านวังยาง2559
5อ.อิทธิพล เหลาพรมเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า2559
6วัชรินทร์ ปัญญาแสนการพัฒนาเว็ปไซต์คณะวิทยาการ ให้สอดคล้องกับการจัดอันดับเว็ปโอเมตริกซ์2559
7นงลักษณ์ จิ๋วจูการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา : ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2559
8สุภาสพงษ์ รู้ทำนองภูมิปัญญาการประเมินศักยภาพลำน้ำโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรณีศึกษาลำน้ำแม่ปิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร2550
9กีรศักดิ์ พะยะระบบการบริหารจัดการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2558
10ประพัชร์ ถูกมี2558
11นางสาวนงนุช ดวงอ่อนการพัฒนาระบบติดตามและการจัดทำรายงานผลสรุปโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการ2558
12อนุชิต อ่อนเกตุนางสาวนงนุช ดวงเกตุ นายประทีป เพ็ญแจ้ง นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์2558
13นายประทีป เพ็ญแจ้งการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2558
14ยุทธนา พันธ์มีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นประถมศึกษาปี 3 ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร2558
15อมรา ทองใสการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิชาภาษาไทย และ คณิคศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร2558