ข้อมูลการเพิ่มนวัตกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

รายการทั้งหมด 26 รายการ และ หน้าทั้งหมด : [1] [2]

ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อนวัตกรรม
ปี พ.ศ
1ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร2559
2อ.พิชิต พจนพาทีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากขี้เถ้าชานอ้อยเพื่อส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2559
3อานนท์ วงษ์มณีการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2559
4อานนท์ วงษ์มณีการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ำของเกษตรกรผู้ทำไร่มันสำปะหลัง (น้ำหยด) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์2559
5โยธิน ป้อมปราการการพัฒนาเครื่องบดย่อยเหง้ามันสำปะหลังสำหรับเกษตรกรท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร2559
6สฤษณ์ พรมสายใจการพัฒนาเนื้อดินทุ่งเศรษฐี ดินขาว และ ผงหินอ่อนพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทำผลิตภัณฑ์ประเภทเอิร์ทเทนแวร์ ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร2559
7สุรเชษฐ์ ตุ้มมีการออกแบบและพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของไคโตซานและซิงค์ออกไซด์เพื่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในบรรจุภัณฑ์2559
8ภาคิณ มณีโชติการศึกษาการเกิดก๊าซชีวภาพจากต้นกระถินยักษ์และผักตบชวา2559
9พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสำหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร2559
10พิชิต พจนพาทีการพัฒนาเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดทำฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าวสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีจังหวัดกำแพงเพชร2559
11สมโภชน์ วงษ์เขียดการพัฒนาเครื่องตวงน้ำหนักแบบอัตโนมัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่2559
12นิรุตติ์ พิพรรทนจินดานวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่องจำนวนและการดำเนินการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อวงกลม2558
13ศุภโชคชัย นันทศรีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมของตำบลไตรตรึงษ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร2559
14ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไรการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจาก อัตลักษณ์ชาวเขา เผ่าเผ้าของศูนย์ส่งเสริมหัตกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.กำแพงเพชร2559
15อำไพ แสงจันทร์ไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ของกลุ่มผ้าทอมือบ้านคลองเจริญเพื่อพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร2559