ข้อมูลการเพิ่มนวัตกรรม

กลุ่มอื่นๆ

รายการทั้งหมด 133 รายการ และ หน้าทั้งหมด : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อนวัตกรรม
ปี พ.ศ
1มานิต ก๋าแก้วการพัฒนาเครื่องต้นแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสถิตแรงดันสูงแบบผสมผสานพลังงานป้อนเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการกำจัดมลพิษของกลุ่มควันจากงานเชื่อมโลหะ2559
2ธนสิทธิ์ นิตยะประภาการศึกษาการบริหารงานด้านคลังสินค้าของผู้ประกอบการกิจการ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2559
3อ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์เครื่องอบแห้งดอกมะลิพลังงานแสงอาทิตย์2559
4อ.วรรณพรรณ รักษ์ชนการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก สู่มาตรฐานสินค้าเกษตร2559
5ชญานันท์ ศิริกิจเสถียรการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2559
6อ.ยุชิตา กันหามิ่งพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด กำแพงเพชร2559
7อ.ศิริพร โสมคำภาการพัฒนาการลดต้นทุนและเพิ่มผลตอบแทนของการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดกำแพงเพชร2559
8อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทาแนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร2559
9อ.คุนัญญา เบจวรรณการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2559
10อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร2559
11วรรณวณัช ด่อนคร้ามการพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร2559
12ประจักษ์ กึกก้องแนวทางการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกำแพงเพชร2559
13รัชนีวรรณ บุญอนนท์การพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดกำแพงเพชร2559
14สมชัย วงษ์นายะการพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร2559
15ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคลรูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคเหนือ2559