ประเภทของนวัตกรรม

6 Files

ลำดับที่
กลุ่ม/ประเภทของนวัตกรรม
คลิกดูรายละเอียด
1
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
2
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
4
กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยี สมองกลฝังตัว
5
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
6
กลุ่มอื่นๆ