การจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายการ รายละเอียด
1.เอกสารประกอบกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) : ทำได้อย่างไรในทุกสาขาวิชา คลิกดูรายละเอียด
2.เอกสารประกอบกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ : ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา คลิกดูรายละเอียด
เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ คลิกดูรายละเอียด

การกำกับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายการ รายละเอียด
1.แผนการจัดการความรู้และรายงานผลการกำกับติดตาม KM ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียด
2.แผนการจัดการความรู้และรายงานผลการกำกับติดตาม KM ระดับศูนย์/สำนัก ปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียด
3.รายงานสรุปการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้จากการจัดการความรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ที่มีกระบวนการจัดการความรู้ที่ดีและได้องค์ความรู้ที่ดี คลิกดูรายละเอียด
4.รายงานสรุปการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้ : ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร คลิกดูรายละเอียด
5.รายงานสรุปการจัดการความรู้ของคณะ สำนัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014