นโยบายและแผน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นโยบายและแผน

รายการ รายละเอียด
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 คลิกดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2560 คลิกดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 คลิกดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัย คลิกดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คลิกดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน คลิกดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน คลิกดาวน์โหลด

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014