ข้อมูลทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมชื่อศูนย์วิจัยและบริการวิชาการตั้งชิ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวและในปี พ.ศ.2547 ได้มีพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 ปรับเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการแบ่งโครงสร้าง ภายในของมหาวิทยาลัยใหม่โดยให้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน พัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิต บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ท้องถิ่น

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231

Copyright © Your Website 2016