วิสัยทัศน์

ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

พันธกิจ

1.บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

2.พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

3.สร้างระบบและกลไกการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการทางวิชาการและหรือการจัดการเรียนการสอน

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 2240

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014