ข้อมูลผู้บริหาร

 

ชื่อ - สกุล : ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

ประเภทบุคคล : ข้าราชการ

หน่วยงาน/สังกัด : สาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาเอก - - -
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
R000000761 แนวทางพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000671 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000648 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000462 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000461 โครงการเครื่องคัดข้าวกล้องหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000460 โครงการโรงสีชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จัหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000380 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000115 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000227 โครงการวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย
R000000231 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา การวิจัยเบื้องต้นในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000232 รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000239 รูปแบบการพัฒนาครูในการทำวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับการศึกษาพื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย
R000000295 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพขร ผู้ร่วมวิจัย

 

 

ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม

ประเภทบุคคล : ข้าราชการ

หน่วยงาน/สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งทางบริหาร : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาเอก - Information Technology Edith Cowan University
ปริญญาโท วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
- - -

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์

ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน/สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งทางบริหาร : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงการผลิต) อุตสาหกรรมการผลิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
R000000745 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อลดการใช้พลังงาน LPG ในชุมชนหนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ผู้ร่วมวิจัย
R000000739 การพัฒนาระบบนำทางเพื่อผู้พิการทางสายตา ผู้ร่วมวิจัย
R000000738 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเหลือทิ้งในชุมชนตลาดมอกล้วยไข่ ผู้ร่วมวิจัย
R000000696 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากใบอ้อยและชานอ้อยในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000692 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์ หัวหน้าโครงการวิจัย

 

 

ชื่อ - สกุล : ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์

ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน/สังกัด : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาเอก ปริญญาเอก - -

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
- - -

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวกนกวรรณ เขียววัน

ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน/สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
- - -

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริพร โสมคำภา

ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน/สังกัด : สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) Business Finance มหาวิทยาลัยภาคกลาง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
R000000688 ศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่ชุมชนวิถีพอเพียงของชุมชนบ้านเด่นพระ ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000686 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
R000000685 ธุรกิจชุมชนที่ส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000683 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000682 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000555 กการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000471 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000373 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000105 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน : กรณีศึกษา กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองแตงโม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 2240

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014