ข้อมูลเจ้าหน้าที่

 

ชื่อ - สกุล : นายทวิช ปิ่นวิเศษ

ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
R000000761 แนวทางพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวชุติมา ทอสาร

ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต Community Development Administration มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
- - -

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ

ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต General Home Economics-Art and Craft Business มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
- - -

 

 

ชื่อ - สกุล : นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล

ประเภทบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
- - -

 

 

ชื่อ - สกุล : นายสุรเชษฐ ขอนทอง

ประเภทบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต Computer science มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่
- - -

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 2240

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014