ดาวน์โหลดระเบียบ/ประกาศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดาวน์โหลดระเบียบ/ประกาศ

รายการ รายละเอียด
ประกาศเรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา งบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ บุคลาการสายสนันสนุน จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา สำหรับคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินบำรงการศึกษาสำหรับนักศึกษา งบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศเรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์และพักศึกษา งบประมาณบำรุงการศึกษา 2560 รอบที่ 2 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศเรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน 2560 รอบที่ 2 คลิกดาวน์โหลด
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ จากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน จากงบประมาณแผนดินประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา จากงบประมาณบำรุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ จากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) คลิกดาวน์โหลด
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ จากงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกดาวน์โหลด
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของนักษึกษา จากงบบำรุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกดาวน์โหลด
การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย คลิกดาวน์โหลด
เงินรางวัลสำหรับผู้เขียนบทความทางวิชาการและการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการเขียนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย สำหรับขอทุนจากงบประมาณมาหวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คลิกดาวน์โหลด
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกดาวน์โหลด
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2557 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบที่4) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายการ รายละเอียด
การจัดประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด
การจ่ายเงินนอกงบประมาณเป็นเงินรางวัลในการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างการแสดงงบประมาณการวิจัย

รายการ รายละเอียด
ตัวอย่างที่ 1 แสดงงบประมาณการวิจัยทางสังคมศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด
ตัวอย่างที่ 2 แสดงงบประมาณการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด
แบบฟอร์มตารางการเขียนงบประมาณของโครงการวิจัย คลิกดาวน์โหลด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนงบประมาณ คลิกดาวน์โหลด

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014