ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
1
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ติดตามตรวจสอบ ความหลากหลายและสารสำคัญของพืชสมุนไพร : กรณีศึกษาเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร (The Application of Geographic Information System Diversity Medicinal Plants Assessment Khaosanamprieng Wildlife Sanctuary Kosamphi Nakhon Sub-district Kamphaengphet Province)   ( ภาเกล้า ภูมิใหญ่  ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์  สุรินทร์ เพชรไทย  กีรศักดิ์ พะยะ  วิไลลักษณ์ สวนมะลิ             ) , 2559    
2
ดนตรีเมียนมาร์ประกอบมวยคาดเชือก : กรณีศึกษาศึกษาวงซายวายวัดไทยวัฒนาราม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (Myanmar Music for Roped. : Case Study of Seiwei Local music ensemble, Thaiwatthanaram Temple, Mae Sot, Tak Province)   ( กวี ครองแก้ว     ) , 2559    
3
การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ปกาเกอะญอจังหวัดกำแพงเพชร (Conservation and Restoration of Paka-Kyaw Ethnicity Language and Culture in Kamphaeng Phet)   ( ณัฐรดา วงษ์นายะ     ) , 2559    
4
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากวิถีชีวิต (Tourism Culture Activity Development for the Old Capital City of Sukhothai)   (  รัชนีวรรณ บุญอนนท์  ยุชิตา กันหามิ่ง   ) , 2559    
5
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน: กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัดกำแพงเพชร (Biological Diversity and The Development of Sustainable Agriculture Network: A Case Study of Saving Agricultural Products of Producers’s Network in Kamphaeng Phet Province.)   ( สุรีรัตน์ ระบอบ  อิสสราพร อ่อนบุญ  ปนัดดา พาณิชยพันธุ์  ธวชินี ลาลิน  โอกามา จ่าแกะ  จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์  วนัสนันท์ นุชนารถ  กรรณิกา อุสสาสาร   ) , 2559    
6
การพัฒนาเครื่องคัดขนาดข้าวกล้องอัตโนมัติด้วยระบบแรงดันลมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร (The Development of Brown Rice Automatic Selected Machine with Wind Compressor by Solar Energy of Nong Ping Kai Community in Kamphang Phet)   ( จักรพันธ์ หวาจ้อย   ) , 2559    
7
ความคาดหวังของประชาชนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม เขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (People’s expectations for the participation in the ASEAN Community with respect to socio-cultural development of the Thai - Burmese border in Mae Sot, Tak)   ( ช่อพฤกษ์ ผิวกู่  สุมาลี แก้วสะแสน   ) , 2559    
8
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (Strategy for Develop Industry Teachers Competency in the 21st Century of Northern Lower Rajabhat University )   ( วิษณุ บัวเทศ  วสันต์ เพชรพิมูล  อดิเรก ฟั่นเขียว   ) , 2559    
9
การศึกษาวัสดุท้องถิ่น เพื่อนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ดังคำขวัญ ของจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( สฤษณ์ พรมสายใจ   ) , 2559    
10
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์ (Solar dryers Greenhouse)   ( เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์  นิวดี คลังสีดา  ภาคิณ มณีโชติ  จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม  วรวุฒิ บุตรดี   ) , 2559    
11
พันธุ์ข้าวและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อการบริโภค: กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม อ เมือง จ.กำแพงเพชร ()   ( ราตรี บุมี  มณฑา หมีไพรพฤกษ์   ) , 2559    
12
กราฟทรีกับการเป็นนอนซิงกูลาร์คอมพลีเมนต์ ()   ( นิรุตติ์ พิพรรทนจินดา   ) , 2559    
13
นวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่องจำนวนและการดำเนินการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อวงกลม ()   ( นิรุตติ์ พิพรรทนจินดา  กอบกุล พิพรรธนจินดา   ) , 2559    
14
ผลของการใช้ความร้อนแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี ()   ( เอนก หาลี  บุณยกฤต รัตนพันธุ์   ) , 2559    
15
การใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้าย จากสีย้อมธรรมชาติ ()   ( พรเพ็ญ โชชัย  ระมัด โชชัย   ) , 2559    
16
รูปแบบพัฒนานักศึกษา ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( ขวัญดาว แจ่มแจ้ง  อนุชิต อ่อนเกษ  นงนุช ดวงอ่อน   ) , 2559    
17
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นมะม่วงจากกระบวนการหมักด้วยAcetobacter xylinum ()   ( จุฬาลักษณ์ เขมะชีวะกุล   ) , 2559    
18
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและอินนูลีนในพืชที่เลือก ()   ( ภาเกล้า ภูมิใหญ่  วิไลลักษณ์ สวนมะลิ       ) , 2559    
19
เสถียรภาพเวลาจำกัดและการทำให้มีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา ()   ( จิรพงค์ พวงมาลัย   ) , 2559    
20
ระบบการบริหารจัดการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( สุรินทร์ เพชรไทย  กีรศักดิ์ พะยะ       ) , 2559    
Total 279 Record : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>